co-wyroznia-grzejniki-aluminiowe-alice

Co wyróżnia grzejniki aluminiowe Alice

Grze­jniki alu­min­iowe marki Alice cieszą się ogromną pop­u­larnoś­cią użytkown­ików. Należą do najchęt­niej kupowanych pro­duk­tów tego typu na rynku. Ogrze­wanie za pomocą grze­jników z alu­minium jest eko­nom­iczne i wyda­jne. Mate­riał, z którego są wyko­nane bardzo dobrze prze­wodzi ciepło i szy­bko reaguje na reg­u­lację tem­per­atury. Dlat­ego łatwo jest osiągnąć pożą­daną tem­per­aturę w pomieszczeniu.

Jak pro­dukowane są grze­jniki Alice

Grze­jniki Alice są odle­wane ciśnieniowo ze stopu aluminiowo-krzemowego o wysok­iej prze­wod­ności cieplnej. W taki sposób zostaje zwięk­szona powierzch­nia grzew­cza i emisja ogrzanego powi­etrza, które pozwalają na szy­bkie uzyskanie odpowied­niej tem­per­atury pomieszczenia. Dodatkowo powierzch­nia kalo­ryfera pokryta jest anafore­ty­cznym pod­kła­dem oraz białym lakierem proszkowym epoksy­dowo – polie­strowym. Lakier nakładany jest metodą elek­trostaty­czną, a później wypalany w tem­per­aturze 185°C. Stąd też nie odpryskuje, a grze­jniki Alice fan­tasty­cznie prezen­tują się w każdym wnętrzu. Mimo niewielkiej wagi, grze­jniki z alu­minium odz­naczają się dużą wytrzy­małoś­cią i odpornoś­cią na korozję.

Na rynku dostępne są grze­jniki Alice, które stan­dar­d­owo mają dziesięć członów. Na życze­nie klienta można jed­nak dodawać lub ode­j­mować żeberka według indy­wid­u­al­nych potrzeb. Grze­jniki  alu­min­iowe Alice zazwyczaj mają boczne przyłącze do insta­lacji. Przez­nac­zone są do uni­w­er­sal­nych jedno i dwu­rurowych sys­temów ogrze­wa­nia wod­nego w układach zamknię­tych i otwartych.